Juridisk information


Sekretess

BAYER är medveten om att sekretessen rörande dina personuppgifter när du använder denna webbplats är viktig. Vi tar mycket allvarligt på skyddet av dina personliga uppgifter. Därför vill vi informera om vilka uppgifter vi sparar och vilka vi kasserar. Med denna sekretessinformation vill vi informera dig om våra säkerhetsåtgärder.


Insamling av data

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Du behöver inte lämna någon personlig information för att använda webbplatsen, under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Denna information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig, men vi använder den inte på det sättet. Det händer att vi använder informationen för statistiska ändamål, men alla enskilda användare är anonyma och kan inte identifieras. I de fall när personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt, eller av andra skäl som du godkänt, använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att tillämpliga personuppgiftsbestämmelser följs.


Insamlig och bearbetning av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Databasen och dess innehåll blir kvar hos oss eller hos dem som bearbetar data åt oss och som ansvarar mot oss, samt i våra servrar. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av tredje man i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag. Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i andra jurisdiktioner, t.ex. USA, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från dem där du bor. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns där du bor.


Syftet med användningen

Den information vi samlar in kommer endast att användas i syfte att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du begärt eller för andra ändamål för vilka du gett ditt medgivande, om inte annat medges i lag.


Rätt till åtkomst och korrigering

Du har rätt att granska och göra ändringar i alla personuppgifter som finns i vårt system. Skicka ett e-postmeddelande till den adress som anges under fliken Ansvarig Utgivare eller kontakta personuppgiftsombudet på nedanstående adress under Kontakter.


Hävningsrätt

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden. Skicka bara i sådant fall e-postmeddelande till den adress som anges under fliken Ansvarig utgivare eller kontakta personuppgiftsombudet på nedanstående adress under Kontakter.


Datalagring

Vi behåller personuppgifter endast så länge som det behövs för att vi ska kunna utföra de tjänster som du begärt eller som du lämnat ditt medgivande till, om inte annat medges i lag (t.ex. i samband med rättsprocess).


Användning av cookies

Cookies är små textfiler som lagras i besökarens lokala webbläsarcache. Att använda sådana cookies gör det möjligt att identifiera besökarens webbläsare för att förbättra hemsidan och förenkla användningen. Data som samlats in via cookies kommer inte att användas för att fastställa besökarens identitet på webbplatsen. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera dessa cookies automatiskt. Du kan avaktivera lagring av cookies eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig innan en cookie lagras i din dator.


Säkerhet

BAYER använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. Alla personuppgifter som du lämnar till BAYER kommer att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje man. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande och baseras på den senaste tekniska utvecklingen.


Barn

Mot bakgrund av vikten av att skydda barns integritet samlar vi inte in, bearbetar eller använder någon information på vår webbplats som rör en enskild person som vi vet är under 16 år utan föregående, verifierat medgivande från dennes målsman. Denne har rätt att på begäran få ta del av den information som barnet lämnat och/eller kräva att den tas bort.


Kontakt

Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakt oss

Personuppgiftsombud (Company Data Protection Officer) för Bayer AB:


Bayer AB
Gustav III:s Boulevard 56
Box 606
SE-169 26 Solna
Telefon: +46 8 580 224 06
E-postFöretagets personuppgiftsombud (Corporate Data Protection Officer) för Bayer AG

Eva Gardyan-Eisenlohr
Bayer AB
Building K56
51368 Leverkusen, Tyskland
Telefon: +49 (0) 214 30 2 05 22
E-post